• Հայերեն
 • English
 • Français
 • Georgian
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • Türkçe
 • العربية

Հայոց պատմություն

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

10-11-րդ դասարանների համար (շաբաթական 2 ժամ)

Բացատրագիր և հայեցակարգ

Սույն ավագ դպրոցի  «Հայոց պատմություն» առարկայի X-XI դասարանների ծրագիրը կազմվել է` հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» և «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքները, Հանրակրթության պետական չափորոշչի և հանրակրթական ավագ դպրոցի «Հայոց պատմություն» առարկայի չափորոշչի հայեցակարգային դրույթները, առարկայական ծրագրին ներկայացվող սկզբունքներն ու պահանջները:
Հանրակրթական ավագ դպրոցի X-XI դասարանների «Հայոց պատմություն» առարկան ընդգրկում է Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմությունն ամբողջականորեն` հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Մեր ժողովրդի անցած պատմական ուղու համակարգված  և հանրամատչելի շարադրանքը` սովորողներին կծանոթացնի հազարամյակների կենսագրություն ունեցող հայկական քաղաքակրթության հետ, նրա առաջացման ու զարգացման օրինաչափու-թյուններին, ստեղծած արժեքներին և համամարդկային նվաճումներին, ինչպես նաև`այդ ճանապարհին հայ ժողովրդի ունեցած դժվարություններին ու կորուստներին:
Հայաստանը հին ժամանակներից սկսած եղել է արևմտյան և արևելյան քաղաքակրթու-թյունների շփման, փոխհաղորդակցության և փոխազդեցության կենտրոնում: Շփվելով տարբեր մշակույթների հետ, կրելով նրանց որոշակի ազդեցությունը, հայ ժողովուրդը, սակայն, պահ-պանել ու զարգացրել է իրեն բնորոշ քաղաքակրթություն: Ինքնատիպ մշակույթի շնորհիվ հայությունը, հազարամյակներ կտրելով, հասել է մարդկության պատմության նորագույն փուլին և  շարունակում  է  իր պատմական ընթացքը: Այս ընթացքում, վերը նշված հանգամանքներից զատ, հայ էթնոսը ստեղծել է յուրատեսակ մշակույթ, իրեն բնորոշ միկրոհամալիրներով և ուղղություններով: Յուրաքանչյուր քաղաքացու և անհատի կայացման ճանապարհին՝ կարևորագույն  խնդիր է նաև յուրացնել ուրույն մշակութային դիմագիծ  և վարքագիծ, որն ամբողջացնում է տեսակի էությունը:
Հայոց պատմության յուրահատուկ գծերից է նաև ազատության և անկախության պահ-պանման կամ վերականգնման համար մղված դարավոր պայքարը: Անտարակույս, Հայաս-տանի` Հայոց հայրենիքի ազատագրության համար պայքարը մեր ժողովրդի պատմության մշտական ուղեկիցն  է, նրա գոյության ձևերից մեկը:
Պատմական հարուստ ժառանգության իմացությունն ու յուրացումը ամեն մի հայի, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է: Այդ խնդրի հաջող լուծման գործում մեծ կարևորություն ունի ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը` «Հայոց պատմություն» առարկայի լրամշակված ծրագրի և ուսումնական փաթեթների հիման վրա:

           Նպատակ և խնդիրներ

Ավագ դպրոցում,  «Պատմություն» առարկայի ուսուցման նպատակն է սովորողներին ներկայացնել  Պատմություն գիտությունը, դրա տեղը հասարակական գիտությունների շարքում, սովորողների ունեցած իմացական հենքի վրա կառուցելով՝ տալ համապարփակ գիտելիքների անցյալի և ապագայի հետ կապակցվող շղթայի վերաբերյալ:

Նպատակները և հիմնական խնդիրները 

Ա. Սովորողների մոտ վերլուծական և տրամաբանական մտածողության զարգացումը:
Բ. Անցյալի կենսափորձի վրա հիմնված և ունեցած գիտելիքների առօրեական կիրառումը:
Գ. Ինքնաճանաչողության որոշակի աստիճանի ապահովումը:
Դ. Ինքնության խնդիրների իմացությունը:
Ե. Քաղաքացու կայացման ճանապարհին ճիշտ ուղղորդումը:
Զ. Ազատել Պատմություն առարկան, սովորողի մոտ ընկալվող թվերի և անունների բարդույթից:
Է. Համաշխարհային պատմության կարևորագույն և հայության հետ առընչվող առանցքային դեպքերը ներկայացնել սահուն կերպով, շաղախելով դրանք ընդհանուր համատեքստում:
Թ. Նախագծային ուսուցման ձևակերպումը և իրականացումն այս դասընթացի միջոցով:

Ուսուցման միջավայր

Ուսումնական կաբինետ՝ համացանցին միացված համակարգչով, պրոյեկտորով: Համակարգչում համապատասխան ծրագրերի և ուսումնական փաթեթների առկայություն: Համացանցի ուսումնական միջավայրն այս դեպքում դիտարկվում են կրթական կայքերը՝ mskh.am, Մեդիագրադարանը, http://festival.1september.ru/ և այլ, դասընթացը դասավանդողների բլոգները:
Ուսուցչին անհրաժեշտ գործիքներն են համակարգիչ (նոթբուք, նեթբուք կամ այլ տեսակի), որն ապահովված է ինտերնետով, ուսումնական և մասնագիտական համապատասխան գրականություն (էլեկտրոնային և տպագիր), ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ: Անհրաժեշտ հմտություններ՝ առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում, մեդիահմտություններ, որոնց միջոցով կկարողանա անարգել օգտվել տվյալ առարկային վերաբերվող կայքերից և դրանցում առկա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրի սովորողին:

Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներն են անհատական համակարգիչ (նոթբուք, նեթբուք կամ այլ տեսակի)՝ միացված համացանցին, համակարգչում առկա անհրաժեշտ ուսումնական ծրագրեր և էլեկտրոնային  դասագրքերի ու օժանդակ գրականության փաթեթ: Տպագիր դասագիրք ու օժանդակ գրականություն:   Համապատասխան երաշխավորված կայքեր:

Անհրաժեշտ ուսումնական նյութերը նշված են վերը, իսկ մնացած հատվածը ներառվում է օգտագործվող գրականության և ֆիլմերի ցանկում։ 

Սովորողների ուսումնական գործունեության ձևերը

Անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանքներ, ուսումնական ճամփորդություններ, ուսումնական փաթեթների ստեղծում և այդ աշխատանքներին օժանդակում (էլեկտրոնային և տպագիր գրականության), մասնագիտական փորձառություններ, մասնակցություն համապատասխան ակումբային գործունեությանը, մեդիաօլիմպիադաների մասնկացություն,  հանձնարարված նյութի ներկայացում:

Նախագծային և հետազոտական աշխատանքներ

Նախագծային և հետազոտական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներ
• Օգտագործված գրականության և համացանցի ռեսուրսների ցանկ
• Ստեղծականություն
• Վերլուծական միտք
• Համեմատություն
• Ինֆորմացիայի համակողմանի տիրապետում և վերլուծում
• Սեփական տեսակետի արծարծում
• Սեփական խոսքի մշակում

Հետազոտական աշխատանքի նմուշներ

Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները, որպես առաջին խոշոր համաբնակեցման փորձ (10-րդ դասարան)
1. Համաբնակեցում տերմինի ներկայացում
2. Մշակութային բախման և փոխառնչակցությունների խնդիրը
3. Քաղաքակրթական երկխոսության ձևավորում
4. Հելլենիզմը, որպես տիրապետող համաշխարհային մշակույթ
5. Առկա փորձի կիրառելիության կամ կիրառվող ձևերն արդի փուլում, նոր տեխնոլոգիաների և միջոցների տեսքով:

Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին (11-րդ դասարան)
1. Երևույթի դրական կամ բացասական ասպեկտի կիրառում
2. Ռուս կերպարի ընկալումը հայկական շրջանակներում
3. Իրական էթնոձուլման վտանգ, թե գոյության պահպանում
4. Պատմական կենսափորձը, որպես արդի փուլի կողմնորոշման միջոց:

Նախագծային աշխատանքի նմուշներ (նախագծի մշակման և իրականացման մասին՝ հոդվածում)
 1. Վարդանանք, թե կեղծիք:
 2. Լեզուն որպես ինքնության գործոն:
 3. Քրիստոնեություն. տեսակի արտահայտում, թե ինքնության բաղադրիչ:
 4. Հյուսիս, թե արևմուտք: Ինքնուրույն մտածելու պակասը:

Ուսումնական նախագծեր են իրականացվում կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված և իրենց մեջ հասարակագիտական կամ պատմական բաղադրիչ պարունակող ուսումնական տոների, ծեսերի, ստեղծագործական հավաքների փառատոների բովանդակության համապատասխան. հանդիսանում են այս ծրագրի բովանդակային և գործնական մասի բաղկացուցիչը: 

Ուսումնական ճամփորդություններ

Ուսումնական ճամփորդությունները կիսամյակի ընթացքում կազմակերպվում են ճկուն և շարժական գրաֆիկով` առարկայական բովանդակությանը և խնդիրներին համապատասխան: Դրանք իրենց մեջ ներառում են ինչպես հայրենագիտություն, այնպես էլ ուսումնահետազոտական բաղադրիչ (օրինակ` այցելություն հնավայրեր և դաշտային աշխատանքների ծանոթացում):     

Սովորողի ստուգման և գնահատման կարգ

Գնահատումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգի կիրառման արդյունքում, սովորողի կուտակած միավորների թվային գումարի միջինի հիման վրա:
Առավելագույն 10 կրեդիտը սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ սկզբունքով`
Ա.Կիսամյակային լիարժեք հաճախում` 1 կրեդիտ
Բ. Մասնակցություն մեդիաօլիմպիադաներին` խրախուսական մրցանակ` 1 կրեդիտ, գլխավոր մրցանակ` 2 կրեդիտ:
Գ. Մասնակցություն ուսումնահասարակական նախագծերին` 1 կրեդիտ
Դ. Բանավոր և գրավոր պատասխաններ, ուսումնական նյութերի և փաթեթների ստեղծում և ներկայացում` 3 կրեդիտ:
Ե. Ուսումնահետազոտական աշխատանքներ` 2 կրեդիտ:
Զ. Մասնակցություն ուսումնահայրենագիտական ճամփորդություններին` 1 կրեդիտ:

Ուսումնական գրականության, կայքերի և ֆիլմերի ցանկ

1. 10-րդ դասարանի «Հայոց Պատմություն», հանրակրթական դասագիրք, Եր., 2009թ.:
2. 11-րդ դասարանի «Հայոց Պատմություն», հանրակրթական դասագիրք, : Եր., 2009թ.:
3. 10-րդ դասարանի «Համաշխարհային Պատմություն», հանրակրթական դասագիրք, : Եր., 2009թ.:
4. 11-րդ  դասարանի «Համաշխարհային Պատմություն», հանրակրթական դասագիրք, Եր., 2009թ.:
5. ՀՀ ԳԱԱ, «Հայոց պատմություն» բազմահատորյակ (հրատարակության սկիզբ` 2008թ.):
6. Դասական պատմագրության շարք (Խորենացի...Չամչյան)
7. Բագրատ Ուլուբաբյան, Զրուցարան, հտ. Ա, Բ, Եր.,  1987 թ., 1997թ.:
8. http://www.academhistory.am/
9. http://armhistory.ru/publ
10. http://www.findarmenia.com/arm/history
11. http://freebooks.do.am/load/23
12. http://noravank.am/
13. http://www.armin.am/
14. Կիլիկիայի Ֆենոմենը (ֆիլմ)
15. Սարդարապատ դե Ժավյու (Ֆիլմ)
16. «Արարատ, Հայոց անմահության խորհուրդը»
17. Ֆիլմաշար նվիրված Հայաստանի անկախության 10-ամյակին (պատմություն, հայրենագիտություն, ազգագրություն, հնագիտություն)

Վահրամ Թոքմաջյան

Արտակ Զարգարյան

Comments

Add new comment

In mskh.am, Armenian comment with Latin letters will not publish.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.